Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων – Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα

Transportation of Energy Resources – Crossborder Energy Networks

Το μάθημα αυτό αφορά στις λεγόμενες δραστηριότητες «downstream» στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η μεταφορά καλύπτει την χερσαία μεταφορά, τη μεταφορά με αγωγούς και τη θαλάσσια μεταφορά. Εξετάζει τα διακρατικά ενεργειακά δίκτυα και στο πλαίσιο αυτό δίνει έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική διευρωπαϊκών δικτύων. Πέραν των δικτύων πετρελαίου και φυσικού αερίου, το μάθημα αυτό εξετάζει και τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής τάσης, καθώς και τη διασύνδεσή τους όταν πρόκειται για διακρατικά δίκτυα.