Εμπόριο της Ενέργειας: δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλαγές, χρηματοδότηση του εμπορίου και χρηματιστήρια προϊόντων

Trade in Energy: public regulation, commercial transactions, trade finance and commodities markets

Το μάθημα αυτό στη νομική του διάσταση αναλύει κατ’ αρχήν το ρυθμιστικό πλαίσιο του εμπορίου της ενέργειας σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο (GATT/WTO, Energy Charter Treaty). Σ’ ένα δεύτερο μέρος, ασχολείται με τις εμπορικές συναλλαγές και τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας και ενεργειακών προϊόντων. Σ’ ένα τρίτο μέρος, εξετάζει τις πηγές χρηματοδότησης του εμπορίου της ενέργειας (trade finance) και τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές συμβάσεις. Και σ’ ένα τέταρτο μέρος, μελετά τη δομή και λειτουργία των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων με έμφαση στα ενεργειακά χρηματιστηριακά προϊόντα (commodities markets).