Η αγορά του φυσικού αερίου

The Natural Gas Market

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, εξετάζονται οι ειδικότεροι θεσμοί και κανόνες που διέπουν την αγορά του φυσικού αερίου τόσο σε ενωσιακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε ενωσιακό επίπεδο, μελετάται η διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ε.Ε. Σε εθνικό επίπεδο, και υπό το φως του ενωσιακού δικαίου, εξετάζεται ο ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταφορά, διανομή φυσικού αερίου ενέργειας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν ακόμη οι σχέσεις μεταξύ των εταιριών που παρεμβαίνουν στην κάθετη αλυσίδα των δραστηριοτήτων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή και εκμετάλλευση αυτής της πηγής ενέργειας, αφενός, καθώς οι σχέσεις των εταιριών διανομής και εμπορίας φυσικού αερίου με τον τελικό καταναλωτή (βιομηχανία και νοικοκυριά), αφετέρου. Σε διασυνοριακό επίπεδο, έμφαση δίνεται στα διακρατικά δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου.