Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Renewable Energy Resources

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά τους, τις ιδιαιτερότητές της και την ειδικότερη ρύθμισή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλύονται κατ’ αρχήν οι πηγές ενέργειας που χαρακτηρίζονται ως ανανεώσιμες και μελετώνται οι ειδικότερες τεχνικές της παραγωγής, εμπορίας, μεταφοράς και διανομής τους. Σε νομικό επίπεδο, μελετώνται τόσο το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο από το οποίο διέπονται, όσο και οι ειδικότερες ρυθμίσεις ΑΠΕ για την αιολική ενέργεια, τους υβριδικούς σταθμούς, τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, τους ηλιοθερμικούς σταθμούς, την γεωθερμία, την βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, καθώς και την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).