Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια της Ενεργειακής Τροφοδοσίας

Oil and Oil Products: Refining and distribution of oil products – Security of Energy Supply

Το μάθημα αυτό έχει τρία σκέλη που αναπτύσσονται με άξονα το πετρέλαιο και την σε μεγάλο βαθμό ακόμη εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από αυτό, λίγο πριν τη μετάβασή της στη μετά πετρέλαιο εποχή, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται:- Εξετάζεται κατ’ αρχήν μια ειδική ενεργειακή αγορά, αυτή της παραγωγής και εμπορίας των πετρελαιοειδών, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Μελετάται ειδικότερα η διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Στη συνέχεια, αναλύονται οι τεχνικές, οι κανόνες και οι διαδικασίες της δημιουργίας αποθεμάτων πετρελαίου για την αντιμετώπιση κρίσεων (βλ. σε εθνικό επίπεδο, το Π.Δ. «Σύσταση της Α.Ε. «Ελληνικός Κεντρικός Φορέας Διατήρησης Αποθεμάτων» και σχέδιο τροποποίησης του ν. 4123/2013 «Διατήρηση ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή και προϊόντων πετρελαίου (εναρμόνιση προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ)».)

– Τέλος, δίνεται έμφαση στη λεγόμενη διαφοροποίηση της ενεργειακής τροφοδοσίας (diversification of energy supply), που χαρακτηρίζει την ενεργειακή πολιτική κάθε χώρας κατανάλωσης ενέργειας και αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης μιας οικονομίας από μία μόνο πηγή ή από ένα μόνον πάροχο. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται, μαζί με τα τεχνικά ζητήματα της χάραξης των οδεύσεων των αγωγών και της διαμόρφωσης του κατάλληλου μείγματος των πηγών ενέργειας με τις οποίες (πρέπει να) τροφοδοτείται μια χώρα όπως η δική μας, θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνών σχέσεων, όπως και των σχετικών διεθνών συγκρούσεων. Το σκέλος αυτό του μαθήματος διακρίνει τα διαφορετικά συμφέροντα στη διεθνή σκηνή των τριών κατηγοριών χωρών: των χωρών παραγωγών ενέργειας (energy producing countries), των χωρών κατανάλωσης ενέργειας (energy consuming countries) και των χωρών διαμετακόμισης ενέργειας (transit countries).