Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό τομέα

Licensing and Procurement in the Energy Sector

Οι δημόσιες αρχές αδειοδοτούν τις ενεργειακές δραστηριότητες των ιδιωτών και το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή οι δημόσιες επιχειρήσεις αναθέτουν την προμήθεια αγαθών, την εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών. Το μάθημα αυτό εξετάζει κατ’ αρχήν τo θεσμικό πλαίσιο των αδειοδοτήσεων στον ενεργειακό τομέα (όργανα, προϋποθέσεις και διαδικασίες). Στη συνέχεια, μελετά τα όργανα, τους κανόνες και τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών στον ενεργειακό τομέα. Τέλος, εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τη δομή και το περιεχόμενο των βασικών συμβάσεων προμηθειών (procurement of goods), έργων (works contracts) και υπηρεσιών (services contracts) στον ενεργειακό τομέα.