Επενδύσεις στην Ενέργεια: Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδότηση έργων, Ξένες Επενδύσεις και Επίλυση διαφορών

Investments in the Energy sector: Assessment of investment projects, Financing, FDI and Settlement of disputes

Το μάθημα αυτό ξεκινά με την εκμάθηση της ανάγνωσης ενός επιχειρησιακού σχεδίου (business plan) για την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενός ενεργειακού έργου υποδομής. Στη συνέχεια, εξετάζει τις πηγές χρηματοδότησης της υλοποίησης ενός τέτοιου έργου (corporate & project financing). Στο πλαίσιο αυτό, δίνει έμφαση στις ξένες επενδύσεις και ειδικότερα στο εθνικό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο προώθησης και προστασίας των ξένων άμεσων επενδύσεων (FDI). Το μάθημα ολοκληρώνεται με την διδασκαλία της θεωρίας και της πρακτικής της διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας.