Ενέργεια και Περιβάλλον: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και Κλιματική Αλλαγή

Energy and Environment: Environmental and Social Impact Assessment, Environmental Liability, Energy Efficiency and Climate Change

Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού είναι τριπλό: σ’ ένα πρώτο μέρος εξετάζεται η περιβαλλοντική διάσταση των ενεργειακών έργων στη φάση της αδειοδότησής τους (ΜΠΕ). Σ’ ένα δεύτερο μέρος, τα θέματα της περιβαλλοντικής ευθύνης. Και σ’ ένα τρίτο, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα (π.χ. ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων) σε συνδυασμό με το φλέγον ζήτημα των κλιματικών αλλαγών (εμπόριο ρύπων κ.ο.κ.).