Τα θεμελιώδη της Ενέργειας: Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες

The fundamentals of Energy: resources, products, markets, actors and rules

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα, που σκοπό έχει να παρουσιάσει τα θεμελιώδη συστατικά στοιχεία του κλάδου. Σ’ ένα πρώτο μέρος, αναλύονται οι πηγές (resources) και τα προϊόντα (products), γύρω από τα οποία αναπτύσσονται οι βιομηχανίες (industries) και οι αγορές (markets). Σ’ ένα δεύτερο μέρος, αναλύονται οι βασικοί δρώντες του ενεργειακού κλάδου, που είναι κρατικοί και ιδιωτικοί: οι πρώτοι ρυθμίζουν και οι δεύτεροι επιχειρούν. Οι πρώτοι διακρίνονται σε διεθνείς και εθνικούς (διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ρυθμιστικές αρχές) και οι δεύτεροι στις εθνικές και τις πολυεθνικές εταιρίες. Μεταξύ των δυο βρίσκονται οι κρατικές εταιρίες που ασκούν εκτός από παραγωγική/εμπορική δραστηριότητα και ρυθμιστική αρμοδιότητα. Σ’ ένα τρίτο μέρος, θα αναπτυχθεί το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο της ενέργειας σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με έμφαση στη διαδικασία απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας στην Ε.Ε. και την Ευρύτερη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται αφενός οι κανόνες εκείνοι και οι θεσμοί που αποσκοπούν στη διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού στον ενεργειακό τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφετέρου οι μηχανισμοί και τα εργαλεία ενοποίησης του ενεργειακού θεσμικού πλαισίου και εναρμόνισης των όρων και των συνθηκών άσκησης των ενεργειακών δραστηριοτήτων και λειτουργίας των ενεργειακών εταιριών, βιομηχανιών και αγορών όχι μόνο σε ενωσιακό επίπεδο, αλλά και στην ευρύτερη Ευρώπη, που περιλαμβάνει τα παραμεθόρια κράτη της Ε.Ε. με τα κράτη που γειτνιάζουν με την Ευρώπη και που είναι είτε κράτη διέλευσης ενεργειακών πόρων που τροφοδοτούν την Ε.Ε., είτε κράτη παραγωγής ενέργειας που τροφοδοτεί την Ε.Ε.