Anaklia Port

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η ομάδα σας είναι ένα consortium (κοινοπραξία) ελληνικών ή/και αλλοδαπών εταιριών (εσείς θα μας πείτε ποιες (πραγματικές ή εικονικές) εταιρίες –ελληνικές ή ξένες– θα θέλατε να την απαρτίζουν).

Με βάση μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση της κατασκευής και της εκμετάλλευσης για 50 χρόνια ενός λιμένος (για container, bulk και liquid) στη Γεωργία (πρώτο συνημμένο), επιλεγήκατε ως shortlisted bidders (δεύτερο συνημμένο), και ήδη καλείσθε να συμμετάσχετε στο τελευταίο στάδιο του tender process.

Στο τρίτο συνημμένο, θα βρείτε τα technical specifications για να δείτε ποια έργα χρειάζονται, ώστε να υπολογίσετε το κόστος τους προκειμένου να κάνετε το business plan σας (CAPEX).

Με το τέταρτο συνημμένο, καλείσθε να υποβάλετε τις προτάσεις σας για τροποποίηση των άρθρων του Draft Investment Agreement, το οποίο θα κληθείτε να υπογράψετε εάν είστε ο successful bidder (πέμπτο συνημμένο). Τις προτάσεις σας επ’ αυτού θα τις υποβάλετε συμπληρώνοντας τον πίνακα του έκτου συνημμένου.

Επισημαίνεται ότι το έργο ανάπτυξης τού λιμένος χωρίζεται σε φάσεις. Ο successful bidder θα πρέπει να καταβάλει στο κράτος 3 εκατ. δολάρια με την υπογραφή της σύμβασης και κάθε χρόνο μετά το 20ο έτος της παραχώρησης ένα ποσό ίσο με τα έσοδα εκμετάλλευσης πολλαπλασιασμένα επί 0,045. Συγχρόνως, θα πρέπει να υποβάλει και εγγυητικές, το ύψος των οποίων δείχνει ήδη το επενδυτικό κόστος. Ακόμη, θα πρέπει να δεσμευτεί τί ποσό επενδύσεων θα κάνει (committed investment). Διαβάζοντας το draft investment agreement, σε συνδυασμό με τα technical specs, έχει κανείς όλα τα στοιχεία για να φτιάξει ένα business plan στην πεντηκονταετία με υπολογισμούς κόστους έργων, έξοδα, χρηματοροές και παραδοχές εσόδων εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των εσόδων, της ζήτησης κλπ.

Σας δίνουμε, τέλος, την διμερή σύμβαση προστασίας και προώθησης των επενδύσεων μεταξύ Ελλάδος και Γεωργίας (έβδομο συνημμένο), όπως και τον Επενδυτικό Κώδικα της Γεωργίας (όγδοο συνημμένο), ώστε να τα λάβετε υπόψη για να υποβάλετε αίτηση στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) προκειμένου να ασφαλίσετε την δραστηριότητά σας αυτή.

Με βάση τα παραπάνω, καλείσθε:

(α)   να συντάξετε το business plan, κάνοντας όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το κόστος των απαιτούμενων έργων,

(β)   να συντάξετε την best and final offer σας (BAFO) ως shortlisted bidders,

(γ)   να συμπληρώσετε το Annex 4,

(δ)   να συντάξετε την συμφωνία των μελών της κοινοπραξίας σας (joint venture agreement), με την οποία τα μέλη σας θα δεσμεύονται να εκτελέσουν την επενδυτική συμφωνία εάν η κοινοπραξία σας ανακηρυχθεί successful bidder και κληθεί να υπογράψει την εν λόγω συμφωνία. Μεταξύ άλλων, τα μέλη σας θα πρέπει να προχωρήσουν στην σύσταση μιας εταιρίας του τοπικού (Γεωργιανού) δικαίου, η οποία και θα υπογράψει την επενδυτική συμφωνία. Το joint venture agreement θα μετεξελιχθεί τότε σε shareholders’ agreement. Λόγος για τον οποίο στο joint venture agreement που καλείσθε τώρα να συντάξετε, θα πρέπει να προβλέψετε και κάποιες υποχρεώσεις των μελών της κοινοπραξίας σας (και αυριανών εταίρων της εταιρίας του έργου), εις τρόπον ώστε να διασφαλίσετε την εκπλήρωση όλων των βασικών υποχρεώσεων που θα αναλάβετε από την επενδυτική συμφωνία που θα υπογράψετε. Ποιες (αληθινές ή εικονικές) εταιρίες, ελληνικές ή ξένες, θα θέλατε να συμμετάσχουν στην κοινοπραξία σας; Τι συμμετοχή θα θέλατε να έχουν αυτές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που θα πρέπει να συστήσετε στην Γεωργία εάν ανακηρυχθείτε successful bidder και υπογράψετε την επενδυτική συμφωνία; Πώς θα τους κατανέματε τις υποχρεώσεις τους για την υλοποίηση της επενδυτικής συμφωνίας; Την συμφωνία αυτή θα την συντάξετε βάσει της προσφοράς σας και των υποχρεώσεων που θα δεχόσασταν να αναλάβετε δυνάμει της επενδυτικής συμφωνίας, όπως θα προτείνετε ενδεχομένως να την τροποποιήσετε με το Annex 4.

(ε)   Να συμπληρώστε την αίτηση προς τον ΟΑΕΠ. Ποια αίτηση θα χρησιμοποιήσετε στην περίπτωση αυτή και έναντι ποίων κινδύνων θα ζητούσατε να σας ασφαλίσει ο ΟΑΕΠ;

Όλα τα παραδοτέα σας μπορεί να συνταχθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Δεν υπάρχει περιορισμός στις σελίδες της εργασίας σας. Ούτε ζητείται ελάχιστο όριο σελίδων. Καλείσθε να συντάξετε συγκεκριμένα εργαλεία.

Οι εργασίες σας θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο 406 του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου, ώρα 14:00’ το αργότερο. Σε έντυπη μορφή, η εργασία σας θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα αντίγραφο που να μην είναι δεμένο για να μπορεί να φωτοτυπηθεί. Σε ηλεκτρονική μορφή, η εργασία σας θα πρέπει να παραδοθεί σε ένα CD. Βάλτε την εργασία σας σε έναν φάκελο και γράψτε απ’ έξω τα ονόματα των μελών της ομάδας σας. Τον φάκελο θα τον απευθύνετε “προς το ΔΠΜΣ «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας»”.

Στην εξέταση της εργασίας σας, που θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουλίου ή την Πέμπτη 6 Ιουλίου, ανάλογα με τον αριθμό της ομάδας σας (θα εκδοθεί ανακοίνωση για την ακριβή ώρα και τον τόπο της εξέτασης), θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει και ένα powerpoint για να παρουσιάσετε την εργασία σας σε είκοσι (20) λεπτά της ώρας, κατανέμοντας μεταξύ των μελών της ομάδας σας την παρουσίαση της εργασίας σας.

Τέλος, διευκρινίζονται και τα εξής:

Α) Όπου σάς λείπουν στοιχεία για το τεχνικό σκέλος της επένδυσης, τα οποία δεν υπάρχουν στα technical specifications, θα προβείτε σε δικές σας παραδοχές. Επισημαίνω το γεγονός ότι το λιμάνι θέλει να ελλιμενίζει και μεγάλα τάνκερ τύπου Panamax!

Β) Το τεχνικό βάθος της μελέτης σας, όπως αυτή θα αποτυπωθεί στο concept paper που θα συνοδεύει το Best and Final Offer σας (BOFA), θα φτάνει μέχρι το master plan, το οποίο θα εξελίσσεται στις φάσεις της επένδυσης.

Γ) Σας ζητείται να δώσετε με το BOFA το committed investment, δηλαδή τί ποσό δεσμεύεστε ότι θα επενδύσετε. Αυτό είναι το οικονομικό σκέλος της επένδυσης. Εξ αυτού συνάγεται ότι θα πρέπει να μελετήσετε και τα εξής σκέλη της πρότασής σας:

α) Τεχνικό μέρος – master plan

β) Οικονομικό σκέλος (CAPEX πόσο θα κοστίσει (κοστολόγηση) η ανάπτυξη του έργου ανά φάση και στο σύνολό του, που θα είναι και το committed investment σας).

γ) Χρηματοδοτικό σκέλος (από πού θα τα βρείτε τα λεφτά για να τα βάλετε – προσοχή, εδώ μπορεί να τα βρίσκετε στην πορεία και από τα κέρδη της εκμετάλλευσης – και πότε τα χρειάζεστε)

δ) Εμπορικό σκέλος (έσοδα από την εκμετάλλευση σε φάσεις και παραδοχές κόστους λειτουργίας OPEX)

ε) Institutional, conventional, regulatory.

Μην μείνετε μόνο και μην κολλήσετε στο πρώτο σκέλος και χάσετε το ΔΑΣΟΣ! Σκοπός είναι να τα δέσετε όλα αυτά μαζί στις διάφορες φάσεις του έργου και στα 50 χρόνια.

Για τον ΟΑΕΠ, προσέξτε ποια αίτηση θα κάνετε, τί θα ζητήσετε να ασφαλίσετε, από τί θα ζητήσετε να ασφαλιστείτε (κίνδυνοι), πόσο θα σας κοστίσει ο κάθε ρίσκος για να ασφαλιστείτε, και αν μπορείτε να ασφαλιστείτε όλοι οι συμμέτοχοι – partners για όλο το έργο.

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα αυτά που σας ζητά η αίτηση, πολλά δεν τα ξέρετε κιόλας. Τα βασικά που προανέφερα, κι από κει και πέρα ό,τι περισσότερο μπορείτε να συμπληρώσετε, τόσο το καλύτερο.

ΚΡΙΝΕΣΤΕ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΑΣ. ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΑΘΟΣ, ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ. Μπορούν να το κάνουν, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά αν γίνει, θα εκτιμηθεί ασφαλώς θετικά. Να μην γίνει όμως σε βάρος των άλλων πτυχών της πρότασης.

Η BOFA (δηλαδή η προσφορά σας) θα συνοδεύεται από ένα business plan.

Αν θέλετε να κάνετε ένα επεξηγηματικό κείμενο και η BOFA να είναι πιο λιττή, μπορείτε. Αν και ούτως ή άλλως θα ερωτηθείτε σχετικά.

Απαραίτητα θα προσκομίσετε και τα εξής τρία νομικά κείμενα:

– τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/προσθήκες στο draft investment agreement,

– το joint venture agreement

– την αίτηση στον ΟΑΕΠ

Τα νομικά κείμενα μπορούν επίσης να συνοδεύονται από επεξηγηματικό κείμενο. Αν και ούτως ή άλλως, θα ερωτηθείτε σχετικά.

Photo Gallery