Μονάδες ECTS

ΣΠΟΥΔΕΣ

ECTS
Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

30

1

Τα θεμελιώδη της Ενέργειας: Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες

5

2

Ενεργειακές Υποδομές: Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση ενεργειακών υποδομών

5

3

Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό τομέα

5

4

Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων – Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα

5

5

Ενέργεια και Περιβάλλον: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και Κλιματική Αλλαγή

5

6

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

5

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

30

1

Επενδύσεις στην Ενέργεια: Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδότηση έργων, Ξένες Επενδύσεις και Επίλυση διαφορών

5

2

Το Εμπόριο της Ενέργειας: δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλαγές, χρηματοδότηση του εμπορίου και χρηματιστήρια προϊόντων

5

3

Υδρογονάνθρακες: Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

5

4

Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής Τροφοδοσίας

5

5

H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

5

6

Η αγορά του φυσικού αερίου

5

Διπλωματική Εργασία

15

Σύνολο

75

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) και καλύπτει ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος με δυο (2) εξάμηνα διδασκαλίας έξι (6) μαθημάτων στο καθένα, τα οποία πιστώνονται με πέντε (5) ECTS το καθένα, και περιλαμβάνει επιπλέον την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τους θερινούς μήνες, που πιστώνεται με δεκαπέντε (15) ECTS, όσο δηλαδή τρία (3) μαθήματα.