Μαθήματα

Τα θεμελιώδη της Ενέργειας: Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες

The fundamentals of Energy: resources, products, markets, actors and rules

Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών υποδομών

Design, Construction, Operation and Maintenance of Energy Infrastructure

Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό τομέα

Licensing and Procurement in the Energy Sector

Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων – Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα

Transportation of Energy Resources – Crossborder Energy Networks

Ενέργεια και Περιβάλλον: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και Κλιματική Αλλαγή

Energy and Environment: Environmental and Social Impact Assessment, Environmental Liability, Energy Efficiency and Climate Change

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Renewable Energy Resources

Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Exploration, Extraction and Production of Hydrocarbons

Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια της Ενεργειακής Τροφοδοσίας

Oil and Oil Products: Refining and distribution of oil products – Security of Energy Supply

Επενδύσεις στην Ενέργεια: Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδότηση έργων, Ξένες Επενδύσεις και Επίλυση διαφορών

Investments in the Energy sector: Assessment of investment projects, Financing, FDI and Settlement of disputes

Εμπόριο της Ενέργειας: δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλαγές, χρηματοδότηση του εμπορίου και χρηματιστήρια προϊόντων

Trade in Energy: public regulation, commercial transactions, trade finance and commodities markets

H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

The electricity market

Η αγορά του φυσικού αερίου

The Natural Gas Market